Utsikt genom Brf Ekero

Naturen kryper nära inpå husen och små smitvägar och spänger skapar god tillgänglighet

På en vacker sluttningstomt med ståtliga ekar planeras för en nybyggnation om tre huskroppar omfattande totalt 36 bostadsrätter under namnet Brf Ekero, Floda. Lägenheternas storlek varierar – från 1 rok på 31 kvm till 5 rok på 99,5 kvm, de allra flesta med balkong eller uteplats och fönster åt minst två väderstreck.

De nya bostadshusen blir ett komplement till befintlig bebyggelse och bidrar till en ökad variation av bostadsbeståndet i området. Byggstarten är planerad till 2020 och byggherre är Vårgårdaföretaget Rydlers Bygg.

Tomten

Den aktuella tomten utgörs till stor del av en sluttning mot söder, vilken det tagits stor hänsyn till vid placeringen av de nya husvolymerna. De tre byggnaderna är placerade i nord-sydlig riktning i sluttningen och är trappade i två steg för att följa den befintliga marknivån. Bostadsentréerna nås antingen direkt från gårdarna eller via spänger som sträcker sig ut över sluttningen mellan husen.

Status

Brf Ekero beviljades i juli 2019 bygglov av Lerums kommun. Överklagandeprocessen är nu under pågående och vi beräknas få besked från mark- och miljödomstolen under tidig höst 2020. Den preliminära tidsplanen för projektet är därför byggstart hösten 2020 med inflyttning under kvartal 1-2 2022.

Klassiska trähus med modern tvist landar perfekt på en härlig naturtomt

Illustration av ett av det tre husen tillhörande Brf Ekero

Gestaltning och material

Husens gestaltning tar avstamp i en traditionell villabebyggelse och traditionella material där träfasaden och sadeltaket fått en modern tvist. Den täckmålade träpanelen i mörkgrå kulör har exempelvis getts ytterligare en dimension genom att de yttre träribborna är placerade i oregelbunden ordning. Ribborna fortsätter även som räcke vid balkongerna vilket tillsammans med de mörkgråa fönsterna och plåtdetaljerna ger ett enhetligt och nutida fasaduttryck.

Särskilt karaktäristiskt för BRF Ekero blir även omsorgen om träpanelen in i minsta detalj. Extra fokus får till exempel partierna runt bostadsentréerna som framhävs genom att träpanelen får ett slätare utseende. Avsluten på de yttre ribborna i träpanelen har inte heller lämnats åt slumpen utan fått en noga uttänkt snedkapning i nederkant. Den sneda vinkeln blir sedan ett återkommande designelement i fasaden och återfinns vid balkongräckena och även vid stuprören som leds av i vinkel mot fasaden från takutsprånget.

Vissa balkonger har möjlighet till inglasning. I de fall det sker väljs en diskret inglasning utan vertikala profiler.

Utemiljö och komplementbyggnader

Vid planeringen av utemiljön har avsikten varit att naturen och grönskan i området ska bevaras så mycket som möjligt, varför extra hänsyn har tagits till ett antal skyddsvärda träd på den befintliga tomten. Naturen får gärna krypa nära inpå husen och små smitvägar genom området skapar god tillgänglighet till omgivningarna. Den gemensamma uteplatsen är perfekt för t ex kalas eller bara en stunds avkoppling.

Ett nytt element i naturen blir de spänger som sträcker sig ut över sluttningen och leder till bostadsentréerna. Spången bärs upp av ett bärverk av galvaniserat stål och har ett bjälklag av trä och halkfri plåt. Träet tillåts gråna med tiden. Räckena utförs i finmaskigt nät för bästa möjliga genomsikt.

Utemiljöerna i övrigt kommer att gestaltas av murar, grusgångar och riklig växtlighet. De komplementbyggnader som finns utförs med samma träpanel som de tre huvudvolymerna. Carportar och miljöhus får tak av sedum, vilket bidrar till grönska och växtlighet i området.

Om Semrén & Månsson

Brf Ekero är ritat av oss på Semrén & Månsson – arkitekter som skapar långsiktiga värden. Vi vet att god arkitektur får människor att må bättre, samhällen att växa och är en lönsam investering över tid. För oss handlar kreativitet inte bara om form, utan lika mycket om affärsförståelse, teknik och ekonomi. Därför arbetar vi alltid i nära samverkan med våra uppdragsgivare. 

Kontoret grundades av Per-Rune Semrén och Magnus Månsson och har 50 års erfarenhet av stadsplanering, byggnadsutformning, inrednings- och produktdesign. Vi har i dag runt 200 medarbetare fördelade på kontor i Sverige, Ryssland och Polen. I koncernen ingår även dotterbolagen Zynka Visual och Zynka BIM som arbetar med 3D-visualisering och BIM-projektering.

Om projekt Brf Ekro som här visar en exteriör bild som visar en av huskropparna med familj som går mot entrén
Om Projekte Brf Ekero som med denna bils visar en interiör bild från ett av vardagsrummen med snedtak